روند نظم‌دهی به امور شهری؛ ادامه جمع‌آوری بلندگوهای چرخداران و بساط‌داران

شاروالی هرات در روند نظم‌دهی به امور بازارها، روند جمع‌آوری بلندگوهایی که از سوی چرخداران و بساط‌داران باعث آلودگی صوتی، آزار و اذیت شهروندان می‌گردد، را ادامه داد.
مسئولان شاروالی هرات اظهار می‌دارند که از جانب اداره شاروالی به چرخداران و بساط‌داران چندین‌بار از شکایات شهروندان تذکر و هشدار داده شده بود و اکنون به‌منظور برقراری نظم سرتاسری در سطح شهر و حفظ آرامش شهروندان به این امر متوصل گردیده‌اند.
هیئت رهبری شاروالی هرات با جدیت تأکید می‌ورزد که با هرگونه بی‌نظمی در سطح شهر مطابق به قانون برخورد صورت خواهد گرفت و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.