جمع‌آوری بلندگوهای چرخداران و بساط‌دارانی که باعث آزار و اذیت شهروندان می‌گردند

شاروالی هرات در ادامه روند نظم‌دهی به امور بازارها؛ اقدام به جمع‌آوری بلندگوهایی که از سوی چرخداران و بساط‌داران باعث آلودگی صوتی، آزار و اذیت شهروندان می‌گردد، نمود.
مسئولان شاروالی هرات اظهار می‌دارند که آنان پس از چندین‌بار تذکر و هشدار مبنی بر افزایش شکایات شهروندان از آزار و اذیت بلندگوهای چرخداران و بساط‌داران، به این اقدام متوصل گردیده‌اند.
هیئت رهبری شاروالی هرات با جدیت تأکید می‌ورزند که با هرگونه بی‌نظمی در سطح شهر مطابق به قانون برخورد صورت خواهد گرفت و همچنان از شهروندان خواهان همکاری جدی در این زمینه هستند.