شاروالی هرات روند انسجام و پاک‌سازی مسیر دروازه قندهار را آغاز کرد

مدیریت تنظیم امور مارکت‌های شاروالی هرات در نخستین اقدام پس از ارزیابی نواحی شهری از سوی هیئت رهبری جدید این اداره به همکاری آمریت‌های نواحی دوم و دهم شهر، روند انسجام و پاک‌سازی مسیر دروازۀ قندهار را از وجود بساط‌داران و دستفروشان آغاز نمود.
مسئولان شاروالی هرات اظهار دارند که این اداره مصمم است تا این روند را به همکاری شهروندان به‌گونه جدی در تمامی ساحات مزدحم شهر ادامه دهند.
آنان همچنین افزودند که در روزهای آتی ساحات مزدحم نواحی دوم و دهم شهر به‌صورت کامل از وضعیت نابسامان (بی‌نظمی) بیرون خواهد آمد.