باشندگان گذر جبرئیل ناحیه سیزدهم شهر خواهان رسیدگی به مشکلات‌شان شدند

وکیل گذر جبرئیل، رئیس شورای این گذر و بزرگان محلی ناحیه سیزدهم شهر در دیدار با مینا نادری معاون شاروالی هرات پیرامون مشکلات محیطی خویش گفتگو نمودند.
آنان عدم آسفالت خیابان جوار مسجد جامع جبرئیل از بزرگترین مشکلات محیطی باشندگان این ناحیه عنوان نموده و خواهان همکاری اداره شاروالی برای آسفالت آن شدند.
معاون شاروالی هرات با تأکید بر ارزیابی و بررسی نیازهای اساسی نواحی شهری از جانب هیئت رهبری این اداره، اظهار داشت که اداره شاروالی با درک از محدودۀ سقف بودجه، خدمات‌رسانی خویش را بر ساحات نیازمند متمرکز نموده است.
معاون شاروالی هرات همچنین به آنان نوید داد که پروژه آسفالت این خیابان در پلان انکشافی این اداره شامل خواهد شد.