شاروال هرات: از طرح‌های جوانان برای انکشاف و پیشرفت شهر هرات حمایت می‌کنم

جوانان ولایت غور مقیم هرات در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال هرات دیدار نموده و پیرامون چالش‌هایی مانع انکشاف و نظم شهر می‌گردد، بحث و گفتگو نمودند.
آنان با بیان مشکلات مختلف در سطح شهر، پیشنهادات خویش را برای بهبود وضعیت موجود به شاروال هرات ارائه داشتند.
شاروال هرات همچنین با نوید دادن از آغاز کار چندین پروژه انکشافی در سطح شهر پس منظور شدن بودجه این اداره، خواهان ارائه طرح‌های بهسازی برای توسعه و پیشرفت شهر هرات از جوانان شد.