مسئولان شاروالی هرات مانع خسارات مالی و جانی شهروندان در ساحه مرزی ناحیه دهم شهر و ولسوالی انجیل شدند

 
مسئولان شاروالی هرات با اقدام به‌موقع صبح امروز در ساحۀ سیلابی که از طرف ولسوالی انجیل به سمت ناحیه دهم سوق داده شده بود رفته و با امکانات در دسترس خویش سیلاب را مهار کرده، به سمت کار آباد هدایت دادند.
آنان می‌گویند، به علت عدم موجودیت کانال‌های معیاری و اعمار سیلبر از سوی شاروالی انجیل، این معضل همه‌ساله بوجود آمده و حتی باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها به سمت ناحیه دهم شهر می‌گردد.
به همین منظور مسئولان شاروالی هرات اقدام نموده و قبل از به‌بار آمدن خسارات ناشی از سیلاب به باشندگان ناحیه دهم شهر، سیلاب را کنترول نمودند.