برگزاری ورکشاپ رهنمایی و آموزشی سرویران تخنیکی و اجتماعی برنامه حمایت از شاروالی هرات

 
برگزاری ورکشاپ سه روزه آموزشی برای کارکنان برنامه حمایت از شاروالی هرات امروز خاتمه یافت.
سر از هفته آینده گروه‌های تخنیکی این برنامه با همکاری کارمندان آمریت‌های نواحی  پلان‌های تفصیلی نواحی پانزده‌گانه شهر را ترتیب می‌کنند.
مسئولان این برنامه ابراز داشتند که در آخر این پروژه شاروالی هرات، دارای یک بانک اطلاعاتی از وضعیت توسعه و انکشاف شهر خواهد شد.