شاروال هرات: نظم بوجود آمده در ساحات شهری باید توسط شهروندان حفظ گردد

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همگام با کارمندان این اداره از روند نظم‌دهی به امور بازارهای سطح شهر به‌خصوص ساحات مزدحم همانند مسیرهای شهرنو الی برامان، فلکه خواجه کله الی پایان آب، پایان آب الی دروازه قندهار، دروازه قندهار الی اسپین‌ادی و مسیر دروازه خوش نظارت نمود.
شاروال هرات با بیان اینکه روند پاک‌کاری جاده‌ها و سرک‌ها از وجود سدمعابر، بساط‌داران و چرخداران همه روزه از طرف اداره شاروالی جریان دارد، تأکید می‌ورزد که از جانب اداره شاروالی با هرگونه بی‌نظمی در سطح شهر برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
گفتنی است که پس از فیصله هیئت رهبری شاروالی هرات مبنی بر نظم‌دهی به امور بازارها، تمامی چرخداران، بساط‌داران و دستفروشان سطح شهر در ساحات مشخص جابجا شده، سدمعابر پیاده‌روها تخریب و جمع‌آوری گردیده و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
قرار است به‌زودی کمیسیون انظباط شهری تحت ریاست اداره شاروالی و ادارات ذیربط کار خود را آغاز نماید. این کمیسیون برای تمامی چرخداران و بساط‌داران در نقاط مختلف شهر مکان‌های خاصی را در نظر گرفته تا تمامی آنان در ساحات معینه جابجا گردند و همچنین تمامی سدمعابر پیاده‌روها جمع‌آوری خواهد گردید.
در ادامه هیئت رهبری شاروالی هرات از عموم شهروندان می‌خواهد تا نظم شهری را مراعات نموده و این نظم بوجود آمده را حفظ نمایند که در غیرآن با متخلفین برخورد جدی صورت گرفته و آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.