تعیین ساحات مشخص برای فروشندگان مواشی و بساط‌داران

طی یک نشست مشترک با حضور مینا نادری معاون شاروالی هرات، رؤسای حکومتداری شهری و خدمات تخنیکی و سکتوری، نماینده مردم در شورای ولایتی، کارشناس امور شاروالی‌های مقام ولایت، نمایندگان قوماندانی امنیه، ترافیک، صحت عامه، ترانسپورت، تجارت و صنایع و اتحادیه ملی پیشه‌وران پیرامون تعیین ساحات شهری مشخص برای فروشندگان مواشی و بساط‌داران گفتگو نمودند.
در این نشست هر کدام از حاضرین پیشنهادات مشخص خود را در راستای برقراری و حفظ نظم شهری ارائه داده و بر جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی تأکید ورزیدند.
براساس تصمیم‌گیری نهایی مسئولان شاروالی هرات و ادارات ذیربط، قرار شد که ساحات مشخصی از دشت خواجه صاحب و تانک مولوی در شمال شهر، حوض کرباس و هُلنگ سنگ سفید در غرب شهر، سه‌پُلک‌ها در جنوب و فرقه در شرق شهر هرات به اختیار فروشندگان مواشی و همچنین ساحات خیابان شهید میرویس صادق (۶۴ متره)، درب قندهار الی اسپین ادی، خواجه کله، جکان و نوآباد نیز در اختیار بساط‌داران گذاشته شود.
حاضرین این نشست مصمم بر آن شدند که پس از تعیین این ساحات برای فروشندگان مواشی و بساط‌داران، با متخلفین برخورد جدی صورت خواهد گرفت.