روند نظم‌دهی به امور شهری همچنان ادامه دارد

مسئولان مدیریت تنظیم امور مارکت‌های ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری شاروالی هرات به ادامه روند نظم‌دهی به امور شهری، چرخداران بی‌نظم در ساحات دروازه ملک، خواجه کله، دروازه قندهار و اسپین ادی را نظم بخشیده و بلندگوهای اذیت‌کنندۀ شماری دیگر را نیز جمع‌آوری نمودند.
آنان با تأکید بر برخورد جدی و قانونی با هرگونه بی‌نظمی در سطح شهر از جانب بساط‌داران و چرخداران، از عموم شهروندان به‌خصوص اصناف خواهان همکاری در این عرصه شدند.
عبدالرحیم مرادی مدیر عمومی تنظیم امور مارکت‌های شاروالی هرات همچنین تصریح می‌کند؛ براساس فیصله هیئت رهبری اداره شاروالی هرگونه ایجاد بی‌نظمی در ساحات شهری و موانع و سد معابر در پیاده‌روها که خلاف قوانین و موازین شهری است، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده اینگونه موارد از جانب مسئولان این اداره، متخلفان حق شکایت را نخواهند داشت.
شاروالی هرات از چندی به این سوء با قاطعیت به نظم‌دهی به امور شهری پرداخته و مؤفقانه توانسته است ساحات مزدحم شهر را نظم ببخشد.