شاروالی هرات ساحات غیرپلانی مزدحم را از وجود فروشندگان مواشی و بساط‌داران پاک‌سازی می‌کند

مینا نادری معاون شاروالی هرات همراه با مسئولان مدیریت تنظیم امور مارکت‌های این اداره و مدیریت ترافیک شهری پس از فیصله جلسه اداری شاروالی و ادارات ذیربط مبنی بر تعیین ساحات مشخص در ایام عید سعید قربان برای فروشندگان مواشی و بساط‌داران، اقدام به جمع‌آوری سدمعابر و تنظیم بساط‌داران نمود.
معاون شاروالی هرات اظهار می‌دارد که پس از فیصله نهایی در حضور نمایندگان ادارات مختلف در جلسه اداری شاروالی، قرار شد که ساحات مشخصی از دشت خواجه صاحب و تانک مولوی در شمال شهر، حوض کرباس و هُلنگ سنگ سفید در غرب شهر، سه‌پُلک‌ها در جنوب و فرقه در شرق شهر هرات به اختیار فروشندگان مواشی و همچنین ساحات خیابان شهید میرویس صادق (۶۴ متره)، درب قندهار الی اسپین ادی، خواجه کله، جکان و نوآباد نیز در اختیار بساط‌داران گذاشته شود و اداره شاروالی مصمم بر آن است که با متخلفین برخورد جدی نماید.
در همین حال عبدالرحیم مرادی مدیر تنظیم امور مارکت‌های شاروالی هرات با تأکید بر جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی از دکانداران و بساط‌داران سطح شهر خواستار همکاری با کارمندان این اداره است.
گفتنی است که روز گذشته مسئولان شاروالی هرات، رؤسای حکومتداری شهری و خدمات تخنیکی و سکتوری، نماینده مردم در شورای ولایتی، کارشناس امور شاروالی‌های مقام ولایت، نمایندگان قوماندانی امنیه، ترافیک، صحت عامه، ترانسپورت، تجارت و صنایع و اتحادیه ملی پیشه‌وران طی یک نشست مشترک فیصله نمودند تا به‌منظور برقراری هر چه بهتر نظم شهری، ساحات مشخص یادشده به‌اختیار فروشندگان مواشی، بساط‌داران و چرخداران قرار گیرد.