نشست کمیته مدیریتی برنامه ملی میثاق شهروندی برگزار شد

عبدالسمیع وفا رئیس حکومتداری شاروالی هرات همراه با مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی در دیدار با وکلای گذر و رؤسای شوراهای محلی نواحی نهم الی پانزدهم شهری، پیرامون فعالیت‌ها و برنامه‌های تحت پوشش میثاق شهروندی، چالش‌ها و فرصت‌های بیرون‌رفت گفتگو نمودند.
وکلای گذر و رؤسای شوراهای محلی این نواحی ضمن ارائه پیشنهادات و نظریات خویش برای بهبود وضعیت انکشاف محلات، بر سنجش درست و معقول نیازهای اولیه محلات و گذرها از جمله پروژه‌های آسفالت، کانکریت‌ریزی، کانال‌ها، برق‌رسانی و آب‌رسانی تأکید ورزیدند.
در همین حال عبدالسمیع وفا رئیس حکومتداری شهری شاروالی هرات با بیان اینکه مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی می‌بایست توجه خاص خود را بر تأمین خدمات اولیه شهروندان داشته، از آنان خواست تا در هماهنگی با تیم‌های تخنیکی اداره شاروالی و انجینیران نواحی شهری، از نحوۀ تطبیق پروژه‌های انکشافی نظارت دقیق نمایند.
رئیس حکومتداری شهری شاروالی هرات همچنین بر نقش تیم‌های انجینیری نواحی شهری تأکید نموده، بیان داشت که ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری و نیز آمریت‌های نواحی در راستای تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی مؤسسات همکار با اداره شاروالی به‌خصوص میثاق شهروندی همکار دائمی خواهند بود.
در ادامه مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی ضمن سپاس‌گزاری از تلاش‌های هیئت رهبری شاروالی هرات در راستای اجرایی شدن برنامه‌های انکشافی و اجتماعی این برنامه در سطح محلات، نوید دادند تا در سال کنونی کار بیش از ۹۰ پروژه انکشافی در محلات مختلف نواحی نهم الی پانزدهم شهری آغاز خواهد گردید.