روند سنگ‌کاری و خاک‌برداری دو فاز از پروژۀ اعمار کانال مستوفیت الی تخت صفر

مسئولان شاروالی هرات از آغاز روند سنگ‌کاری در فاز اول و خاک‌برداری در فاز دوم پروژه اعمار کانال مستوفیت الی تخت صفر خبر می‌دهند.
آنان اظهار می‌دارند که به‌خاطر جلوگیری از ازدحام در این مسیر، کار این پروژه را در چهار فاز شروع کرده و به شدت جریان دارد.
مسئولان شاروالی هرات همچنین از نظارت دقیق و متداوم هیئت رهبری این اداره سخن گفته و بیان می‌کنند که تمامی پروسه کار پروژه اعمار کانال مستوفیت الی تخت صفر مطابق به هدایات شاروال هرات اجراء تسریع بخشیده شده است.
به‌گفته آنان کار این پروژه ۲۰ درصد پیشرفته و به‌صورت استندرد و معیاری در حال تطبیق می‌باشد.