ادامۀ توزیع کمک‌های تخنیکی مؤسسه خیریه علوی به کارکنان مدیریت سرسبزی شاروالی هرات

مؤسسه خیریه کمک‌های محلی رفاه و بهبود (علوی) در ادامۀ کمک‌های انسان دوستانه خود چندین عراده بایسکل و دیگر کمک‌های تخنیکی را با حضور مینا نادری معاون شاروالی هرات به کارکنان مدیریت سرسبزی این اداره توزیع نمود.
مسئولان این مؤسسه خیریه اظهار می‌دارند که توزیع کمک‌های تخنیکی به کارکنان اداره شاروالی می‌تواند روحیه کاری آنان را بهبود بخشد.
آنان همچنان از کمک‌های تخنیکی بیشتر به بخش‌های مختلف شاروالی هرات نیز سخن می‌گویند.
در همین حال مینا نادری معاون شاروالی هرات ضمن ابراز سپاس و خرسندی از همکاری‌های مؤسسه خیریه علوی، این اقدام را برای ترویج کمک‌های انسان دوستانه به قشر نیازمند کشور بسیار ارزنده عنوان می‌کند.
معاون شاروالی هرات در ادامه خواهان تداوم همکاری‌های تخنیکی از جانب مؤسسات خیریه ملی و بین‌المللی به‌ویژه مؤسسه خیریه کمک‌های محلی رفاه و بهبود (علوی) شد.