دیدار رئیس مکتب افغان – ترک با معاون شاروالی هرات

رئیس مکتب افغان – ترک در هرات  در دیداری دوستانه با مینا نادری معاون شاروالی هرات پیرامون آغاز روابط خواهرخواندگی شهر هرات با یکی از شهرهای کشور ترکیه و تقویت روابط اجتماعی، فرهنگی و تحصیلی گفتگو نمودند.
رئیس افغان ترک اظهار داشت که هرات از دیر زمان تمدن باشکوه و فرهنگ باستانی داشته و وجوه فرهنگی مشترکی با شهرهای باستانی این کشور دارد.
در همین حال معاون شاروالی هرات ضمن تاکید بر حفظ جایگاه پیشینه هرات باستان  و استقبال از طرح خواهرخواندگی شهر هرات با یکی از شهرهای کشور تریه، بیان داشت که اداره شاروالی برای توسعه و پیشرفت شهر نیاز دارد تا از شهرهای بزرگ و توسعه یافته الگو برداری نماید.
مینا نادری بر تبادل تجربیات و الگو برداری در از شهر های بزرگ و تقویت روابط اجتماعی و فرهنگی را از نقاط قوت طرح خواهرخواندگی شهرها عنوان نمود.