شاروال هرات: اداره شاروالی شبانه‌روز برای برقراری نظم تلاش می‌ورزد و شهروندان باید در این زمینه همکار باشند

غلام حضرت مشفق شاروال هرات به ادامه روند نظم‌دهی به امور شهری و پاک‌کاری ساحات شهری از وجود دستفروشان، چرخداران و بساط‌داران، از مسیرهای مستوفیت، جکان، فرقه، پُل خیمه‌دوزان، بلندآب و نوآباد شهر نظارت و بررسی نمود.
شاروال هرات اظهار می‌دارد که کارمندان اداره شاروالی بدون در نظرگرفتن، زمان شبانه‌روزی برای برقراری نظم شهری تلاش می‌ورزند و باید شهروندان جهت حفظ نظم شهری با کارمندان این اداره همکاری جدی داشته باشند.
آقای مشفق تأکید می‌ورزد که از جانب اداره شاروالی با هرگونه بی‌نظمی در سطح شهر برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
چندی قبل هیئت رهبری شاروالی هرات فیصله نمود تا به‌منظور نظم‌دهی به امور بازارها؛ تمامی چرخداران، بساط‌داران و دستفروشان سطح شهر در ساحات مشخص جابجا شده و سدمعابر پیاده‌روها تخریب و جمع‌آوری گردند و همچنین متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.