شاروال هرات: شاروالی توانمند را شهروندان مسئولیت‌پذیر می‌سازند

بزرگان و باشندگان ساحه بدیل منارهای ناحیه پنجم شهر در دیدار با غلام حضرت مشفق شاروال هرات پیرامون مشکلات محیطی این ناحیه گفتگو نمودند.
آنان عدم آسفالت شماری از خیابان‌های فرعی ساحه بدیل منارها، پاک‌کاری قسمتی از جوی انجیل و برقراری نظم در بازارهای این منطقه از عمده‌ترین مشکلاتیست که آنان یادآور شدند.
در ادامه شاروال هرات با بیان اینکه حدود بودجه این اداره را محصول خدمات شهری شهروندان تعیین می‌نماید، اظهار داشت که با پرداخت به‌موقع محصول خدمات شهری از جانب شهروندان، اداره شاروالی می‌تواند به‌گونه بهتر در زمینه انتخاب نیازهای شهری تصمیم گیرد.
آقای مشفق همچنین نوید داد که آسفالت شماری از خیابان‌های فرعی و دیگر نیازهای این ناحیه را همانند نیازهای عموم نواحی شهری در پلان انکشافی سال مالی آینده شامل نماید.