پروژه اعمار کانال در گذر افضلی‌های ناحیه پنجم شهر هرات افتتاح شد

دومین و سومین پروژه انکشافی شاروالی از ۲۰۰ پروژه پلانی سال ۱۳۹۸، به ارزش ۱۵ ملیون افغانی امروز در ناحیه چهاردهم  و ناحیه پنجم شهر هرات با حضور اهالی منطقه افتتاح شد.
حرف کم، عمل بیشتر!