کمیسیون انسجام شهری هرات روند جمع‌آوری سدمعابر و بساط‌داران را در ناحیه دوم شهر آغاز کرد

کمیسیون انسجام شهری هرات روند جمع‌آوری سدمعابر و بساط‌داران را در مزدحم ناحیه دوم شهر از جمله جاده لیلامی‌ها، جاده شمالی مسجد جامع، شهر نو و چوک گل‌ها آغاز نمود.
اعضای این کمیسیون اظهار می‌دارند که امروز در همکاری با آمریت ناحیه دوم و حوزۀ امنیتی این ساحه توانسته‌اند نظم نسبی را در ساحات پُر ازدحام برقرار نمایند.
آنان همچنین از دکانداران و باشندگان این ساحه می‌خواهند تا در راستای حفظ نظم شهری همکاری کنند.