بررسی وضعیت نواحی اول و پنجم شهر از سوی هیئت رهبری شاروالی هرات

غلام حضرت مشفق شاروال هرات همراه با مسئولان این اداره وضعیت خدمات‌رسانی در آمریت‌های نواحی اول و پنجم شهری را مورد بررسی قرار داد.
آمرین و کارمندان نواحی اول و پنجم شهری معلومات و کارکردهای خویش را به هیئت رهبری شاروالی هرات ارائه نمودند.
شاروال هرات ضمن تأکید بر اصل مسئولیت پذیری کارمندان اداره شاروالی به‌خصوص آمریت‌های نواحی شهری، از تمامی کارمندان این آمریت‌ها خواست تا صادقانه و قانونمندانه تمام به وظایف محوله‌شان رسیدگی کنند.
آقای مشفق طی دیدارهای جداگانه‌ای با کارمندان این آمریت‌ها، مشکلات‌ تخنیکی و اداری بخش‌های مختلف آنان را موردوار به بررسی گرفت.