پروسه داوطلبی پروژه آسفالت، اعمار کانال‌های آبرو و بلوارهای سرک اسپین ادی الی پایان آب نواحی دوم، دهم و چهاردهم شهر

 
شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی (پروژه آسفالت، اعمار کانال‌های آبرو و بلوارهای سرک اسپین ادی الی پایان آب نواحی دوم، دهم و چهاردهم شهر) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت (۰) افغانی به دست میاورند، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ یوم تقویمی ارائه نمایند.
آخرین میعاد ضرب‌الاجل وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز یک شنبه مؤرخ ۲۵ حوت ۱۳۹۷ می‌باشد و آفرهای دیر رسیده و اینترنتی پذیرفته نمی‌شوند.
تضمین آفر مبلغ (۵۰۰۰۰۰۰/پنج میلیون) افغانی به‌صورت نقد یا تضمین بانکی و شرایط اهلیت مطابق ماده ۱۷ قانون تدارکات می‌باشد.