اعلان پروسه داوطلبی خریداری سه قلم پرزه‌جات مورد نیاز لودر شش سلندره مدیریت عمومی تنظیف

 
شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (خریداری سه قلم پرزه‌جات مورد نیاز لودر شش سلندره مدیریت عمومی تنظیف) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق به شرایط شرط‌نامه به زبان دری که در مقابل (۰) افغانی به دست میاورند، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم تقویمی ارائه نمایند.
آخرین میعاد ضرب‌الاجل وصول شرط‌نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت (۱۰:۰۰) قبل از ظهر روز شنبه مؤرخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۷ بوده و داوطلبی در سالن کنفرانس‌های شاروالی هرات برگزار می‌گردد.
نوت: تضمین آفر مبلغ ۴۰۸۶۰/چهل هزار و هشتصد و شصت افغانی (به‌صورت تضمین بانکی) بوده و شرایط اهلیت مطابق ماده ۱۷ قانون تدارکات می‌باشد.