اعلان داوطلبی پروژه اعمار کانال به طول ۳۲۰ متر و عرض ۶۰ سانتی متر مربوط گذر غیزان ناحیه ششم شهر

 
شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه بازداخلی (پروژه اعمار کانال به طول ۳۲۰ متر و عرض ۶۰ سانتی متر مربوط گذر غیزان ناحیه ششم شهر) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت (۰) افغانی به دست میاورند، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) روز تقویمی ارائه نمایند.
آخرین میعاد وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز دو شنبه مؤرخ ۳۰ میزان ۱۳۹۷ می‌باشد و آفرهای دیر رسیده و اینترنتی پذیرفته نمی‌شود.
تضمین آفر مبلغ (۲۲۰۰۰/بیست و دو هزار) افغانی به‌صورت نقد یا ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق به ماده ۱۷ قانون تدارکات است.