اطلاعیه شاروالی هرات مبنی بر واگذاری جمع‌آوری محصول دروازه‌های ورودی شهر

بنا بر فیصله شورای عالی اقتصادی کشور؛ مکلفیت دریافت محصول خدمات دروازه‌های ورودی شهر از شاروالی‌ها به گمرکات واگذار گردیده است.
بر اساس این فیصله، شاروالی شهر هرات و ولسوالی‌ها واحد دروازه‌های ورودی خویش را از آغاز سال مالی ۱۳۹۸ (اول ماه جدی سال ۱۳۹۷) منحل نموده و از این پس از دروازه‌های ورودی شهر محصول اخذ نمی‌کنند.
همشهریان، شرکت‌های ترانسپورتی و ادارات دولتی مطلع باشند.