اطلاعیه ریاست شاروالی هرات

به این وسیله به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده می‌شود که اداره شاروالی هرات ملکیت‌ها، جایدادها و امتیازات خویش را قرار ذیل طور داوطلبی به اجاره می‌دهد:
۱-دکاکین پایان آب و ناحیه اول
۲-میدان‌ها و پارک‌های تفریحی نواحی مختلف شهر و بیرون از شهر
۳-سردخانه واقع ناحیه ششم
۴-اراضی ملکیت شاروالی در ساحه میرداوود
۵-هوتل و پارک میرداوود
۶-مجتمع درب قندهار
۷-یک دربند حویلی کوچه چوب خانه پهلوی حمام جعفرخان
۸-داغ زنی و پارکینگ مسلخ
۹-حوض آب بازی تخت سفر
۱۰-پارک تفریحی شیدائی
و سایر ملکیت‌های ریاست شاروالی به تشخیص متشبثین جهت سرمایه‌گذاری.
اشخاص، مؤسسات و شرکت‌هایی که خواهان اجاره و قرارداد آن‌ها به طور داوطلبی کوتاه مدت و طویل المدت در سال مالی ۱۳۹۶ باشند، درخواست‌های خویش را به ریاست شاروالی هرات سپرده و خودشان همزمان غرض ملاحظه شرط‌نامه و اخذ معلومات به مدیریت عمومی خدمات مراجعه نمایند.