اطلاعیه ریاست شاروالی هرات ( مشارکت سکتور خصوصی )

ریاست شاروالی هرات در نظر دارد تا جهت مشارکت سکتور خصوصی در حصه جمع آوری عواید محصول خدمات شهری از حوزه‌های میر داوود (رح)، کاریزک و ساحه هوتل سفید شاهراه هرات – اسلام قلعه را طور داوطلبی به اجاره بدهد. از عموم شرکت‌ها و اشخاص واجد شرایط که خواهان اشتراک در داوطلبی باشند، دعوت به عمل می‌آورد تا از تاریخ نشر این اعلان الی مدت یک هفته درخواست‌های خویش را به ریاست شاروالی هرات سپرده، شرطنامه را ملاحظه نموده، تضمین نقداً اخذ می‌گردد.