اطلاعیه ریاست شاروالی هرات (تهیه و تدارک تعداد یازده قلم روغنیات مورد ضرورت وسایط ریاست شاروالی هرات بابت سال مالی ۱۳۹۶)

ریاست شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (تهیه و تدارک تعداد یازده قلم روغنیات مورد ضرورت وسایط ریاست شاروالی هرات بابت سال مالی ۱۳۹۶) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (۰) افغانی از مدیریت قراردادهای ریاست شاروالی هرات به دست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات به طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵) به سالون کنفرانس‌های این ریاست واقع شهرنو ناحیه پنجم ارائه نماید.
آفرهای دیر رسیده و اینترنتی پذیرفته نمی‌شود. تضمین آفر مبلغ (۱۵۰۰۰۰۰-یک میلیون و پنج صد هزار) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به ساعت (۰۰:۱۰ قبل از ظهر روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵) در سالون کنفرانس‌های این ریاست برگزار می‌گردد.