اطلاعیه ریاست شاروالی هرات

به اطلاع عموم شهروندان، قصابان و سلاخان شهر هرات رسانیده می‌شود که سر از تاریخ نشر این اعلان، مهر داغ‌زنی مسلخ در لاشه حیوانات ذبح شده در سطح شاروالی هرات به شکل مثلث بوده و زنگ آن سبز می‌باشد.
هرگونه مهر دیگری با رنگ غیر از آن مدار اعتبار نبوده، شهروندان عزیز مطلع باشند.