اطلاعیه ریاست شاروالی هرات (مشارکت سکتور خصوصی در حصه جمع‌آوری عواید محصول خدمات شهری)

ریاست شاروالی هرات در نظر دارد تا جهت مشارکت سکتور خصوصی در حصه جمع‌آوری عواید محصول خدمات شهری از حوزه‌های میر داوود (رح) کاریزک و ساحه هوتل سفید شاهراه هرات – اسلام قلعه را طور داوطلبی به اجاره دهد. از عموم شرکت‌ها و اشخاص واجد شرایط که خواهان اشتراک در داوطلبی باشند، دعوت به عمل میاید تا از تاریخ نشر اعلان هذا الی مدت ۲۱ یوم درخواست‌های خویش را به ریاست شاروالی هرات سپرده، شرط‌نامه را ملاحظه تضمین نقداً اخذ می‌گردد.