پرداخت محصول خدمات شهری؛ صفائی ملکیت‌ها، دریافت و تمدید جوازنامه‌های صنفی

اطلاعیه شاروالی هرات!
پرداخت محصول خدمات شهری؛ صفائی ملکیت‌ها، دریافت و تمدید جوازنامه‌های صنفی
از آنجائیکه تطبیق پروژه‌های انکشافی و پیشرفت شهر مرتبط و وابسته با پرداخت به‌موقع محصول خدمات شهری (صفائی ملکیت‌ها و جوازنامه) از جانب باشندگان نواحی پانزده‌گانه است، اجرای هر پروژه‌ی انکشافی، بودجۀ مورد نیاز خود را جهت مرفوع‌سازی مشکلات شهروندان می‌طلبد و بایستی شهروندان در حصۀ پرداخت صفائی ملکیت‌های خویش، دریافت و تمدید جوازنامه‌های کسب‌وکار و نیز تکس لوایح تبلیغاتی تلاش ورزیده و به روند خدمات‌رسانی شهری، آبادانی و توسعه شهرشان سهیم گردند.
بناً با شروع سال مالی ۱۳۹۹؛ شاروالی هرات از عموم شهروندان و کسبه‌کاران تقاضامند است تا در حصه‌ی پرداخت به‌موقع صفائی ملکیت‌ها، دریافت و تمدید جوازنامه‌های کسب‌وکار و تکس لوایح تبلیغاتی هر چه زودتر اقدام نمایند.