اعلان مجدد پروسه داوطلبی تهیه روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت مدیریت ترانسپورت شاروالی هرات

شاروالی هرات برای دومین‌بار از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت مدیریت ترانسپورت شاروالی هرات) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت (۰) افغانی به دست میاورند، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ یوم تقویمی ارائه نمایند.
آخرین میعاد ضرب‌الاجل وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز پنجشنبه مؤرخ ۳ اسد ۱۳۹۸ می‌باشد و آفرهای دیر رسیده و اینترنتی پذیرفته نمی‌شوند.
تضمین آفر مبلغ (۱۰۳۰۰۰۰ - یک میلیون و سی هزار) افغانی به‌صورت نقد یا تضمین بانکی و شرایط اهلیت مطابق ماده ۱۷ قانون تدارکات می‌باشد.