پروسه داوطلبی پروژه اعمار کانال حاشیه سرک هرات-قندهار و مقابل چهارراه مستوفیت واقع در ناحیه هشتم شهر

شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی (اعمار کانال حاشیه سرک هرات-قندهار و مقابل چهارراه مستوفیت واقع در ناحیه هشتم شهر هرات به‌طول مجموعی ۱۱۳۲ متر) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت (۰) افغانی به دست میاورند، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ یوم تقویمی ارائه نمایند.
آخرین میعاد ضرب‌الاجل وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر روز دو شنبه مؤرخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ می‌باشد و آفرهای دیر رسیده و اینترنتی پذیرفته نمی‌شوند.
تضمین آفر مبلغ (۱۲۰۰۰۰۰ – یک میلیون و دو صد هزار) افغانی به‌صورت نقد یا تضمین بانکی و شرایط اهلیت مطابق ماده ۱۷ قانون تدارکات می‌باشد.