اعلان بست‌های متخصصین برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

براساس بررسی اسناد کاری تیم کارشناسان از سوی کمیته مشترک تخنیکی برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات (متشکل از ادارات شاروالی، شهرسازی و مسکن و پوهنتون هرات)، اداره شاروالی ۶ بست کارشناسی این برنامه را به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری به اعلان می‌سپارد.
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات به کمک مالی اتحادیه اروپا به مبلغ۲.۲  میلیون یورو برای مدت ۳۰ ماه توسط شاروالی هرات تطبیق می‌گردد. اهداف عمده این برنامه عبارت‌اند از ترتیب پلان تفصیلی نواحی شهر هرات جهت تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی در سطح محلات در برنامه‌های شهری و بهبود موثریت سازمانی برای عرضه خدمات با کیفیت و همه شمول بوده و اهداف خاص آن همانا ترتیب پلان‌های تفصیلی نواحی شهر هرات در زمینه طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی و عرضه خدمات متعادل و انکشاف اقتصادی در نواحی شهر هرات می‌باشد.
 
بست‌های کارشناسی به ترتیب ذیل اند:
- متخصص پلانگذاری شهری (۱ بست)
https://www.jobs.af/jobs/mtkhss-plangdhary-shhry
- متخصص طراحی شهری (۲ بست)
https://www.jobs.af/jobs/mtkhss-trahy-shhry-urban-design-specialist
- متخصص زیرساخت‌های شهری (۱ بست)
https://www.jobs.af/jobs/mtkhss-zyr-sakht-hay-shhry
- متخصص معماری شهری (۲ بست)
https://www.jobs.af/jobs/mtkhss-memary