اعلان سه بست مشاوریت از برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و به‌خاطر در نظرگرفتن اصل شایسته‌سالاری در ادارات دولتی، تعدادی از بست‌های برنامه "حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات" را در مدت هفت روز به اعلان می‌سپارد.
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات به کمک مالی اتحادیه اروپا به مبلغ۲.۲  میلیون یورو برای مدت ۳۰ ماه توسط شاروالی هرات تطبیق می‌گردد. اهداف عمده این برنامه عبارت‌اند از ترتیب پلان تفصیلی نواحی شهر هرات جهت تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی در سطح محلات در برنامه‌های شهری و بهبود موثریت سازمانی برای عرضه خدمات با کیفیت و همه شمول بوده و اهداف خاص آن همانا ترتیب پلان‌های تفصیلی نواحی شهر هرات در زمینه طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی و عرضه خدمات متعادل و انکشاف اقتصادی در نواحی شهر هرات می‌باشد.
 
۱- مشاور در امور پلانگذاری شهری
لینک بست (https://www.jobs.af/jobs/mshawr-dr-amwr-plangdhary-shhry)
۲- مشاور در امور زیربناهای شهری
لینک بست (https://www.jobs.af/jobs/mshawr-dr-amwr-zyrbnahay-shhry)
۳- مشاور در امور طراحی و معماری شهری
لینک بست (https://www.jobs.af/jobs/mshawr-dr-amwrtrahy-w-memary-shhry)
 
متقاضیان بست‌های فوق در صورت داشتن شرایط مورد نیازی که در لینک هر بست موجود است، می‌توانند خلص سوانح (CV) خویش را به آدرس ایمیل شاروالی هرات با ذکر عنوان بست ارسال نمایند.
- ایمیل آدرس: hrtmunicipality@gmail.com