اعلان بست‌های سوم و چهارم شاروالی هرات

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد دولت سالم در نظر دارد تا به‌خاطر استخدام کارمندان شایسته و کار فهم بست‌های سوم و چهارم خویش را از طریق پروسۀ رقابت آزاد (سیستم رتب و معاش) پُر نماید.
بناً اشخاص واجد شرایط با مشاهدۀ فهرست بست‌ها در وب‌سایت این اداره، می‌توانند به مدت (۱۰) روز سر از تاریخ نشر این اعلان فورم درخواستی را از طریق ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات، مدیریت عمومی منابع بشری شاروالی هرات و ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت هرات اخذ و بعد از خانه پُری دوباره به همان اداره تسلیم نمایند.