پروسه داوطلبی پروژه اعمار کانال‌های سنگی و پوشش کانکریت سیخدار به‌طول ۵۰۰ متر در گذر غرب کوچه افضلی ناحیه پنجم

 
شاروالی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی (پروژه اعمار کانال‌های سنگی و پوشش کانکریت سیخدار به‌طول ۵۰۰ متر در گذر غرب کوچه افضلی ناحیه پنجم) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری که در مقابل پرداخت (۰) افغانی به دست میاورند، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۱ یوم تقویمی ارائه نمایند.
آخرین میعاد ضرب‌الاجل وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز یک شنبه مؤرخ ۱۱ قوس ۱۳۹۷ می‌باشد و آفرهای دیر رسیده و اینترنتی پذیرفته نمی‌شوند.
تضمین آفر مبلغ (۸۵۰۰۰ /هشتاد و پنج هزار) افغانی به‌صورت نقد یا تضمین بانکی و شرایط اهلیت مطابق ماده ۱۷ قانون تدارکات می‌باشد.