اعلان پروسه امتحان رقابت آزاد (۱۷) بست رتبه سه و چهار شاروالی هرات

اداره شاروالی هرات به تعداد (۱۷) بست خویش را از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ به پروسه امتحان رقابت آزاد گذاشته است.
شایقین می‌توانند، الی مدت ده (۱۰) روز فورم بست‌های متذکره را از اداره شاروالی هرات اخذ نمایند.